Federácia Felis Slovakia

Karpatská 18, Bratislava

IČO : 45747741, DIČ: 2120181217

reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238

Prezident: Mgr. Michal Adamec, PhD.
president@felisslovakia.sk
adamec.miso@gmail.com

Sekretár: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
secretary@felisslovakia.sk

Plemenná kniha

Federácia Felis Slovakia
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava

ZMENA od 1.4.2021 – 0915 908729

plemennakniha@felisslovakia.sk

Kontrolór:

Kontrolór je kontrolným orgánom FFS a za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade.

Disciplinárna komisia:

Pre každé disciplinárne konanie vyžrebuje Správna rada náhodným lósom 3 kandidátov zo zoznamu kandidátov Disciplinárnej komisie, ktorí budú zodpovední za dané disciplinárne konanie.

Medzinárodní posudzovatelia FIFe – členovia FFS

PaedDr. Soňa Ivanková, SK, kategória 1,2
Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 1,2
Lucie Pánková, CZ, kategória 2, 3, 4

Žiaci posudzovatelia FIFe – členovia FFS

Lucie Pánková, CZ, kategória 1