Stanovy FFS
Štatút predstavenstva FFS
Volebný poriadok
Rokovací poriadok
Organizačný poriadok
Disciplinárny poriadok
Interná smernica
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 21.07.2018
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 10.02.2018
Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.10.2018